28/07/2022 10:03

"Đại diện cho người dân" hay trò bịp bợm?