21/07/2022 10:05

Bôi nhọ hình ảnh lực lượng CAND - Ý đồ phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch