09/08/2022 11:53

Để xứng đáng là "lá chắn" và "thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN