Chính trị

Cập nhật: 16:01, Thứ 7, 14/05/2022

Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

(ANTV) -Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc là chủ trương chiến lược nhất quán của Đảng và Nhà nước trong mọi thời kỳ. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, không gian mạng trở thành vùng lãnh thổ đặc biệt là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc. Đây là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài của toàn Đảng nói chung và của ngành Công an nói riêng.